Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-4/2018 o vydanie súhlasu na výrub – 3 ks orecha, 1 ks borovice, 1 ks brezy, 1 ks javora a 1 ks čerešne – rastúcich na pozemkoch registra „C“ parc.č. 295/1, 295/9, 295/10 v katastrálnom území Borová vo vlastníctve Obce Borová z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu:  mecirova@soutt.sk

Výst. DLH-4-2018

Print Friendly, PDF & Email