Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.1.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-2/2019 o vydanie súhlasu na výrub – 3 ks duglasky, 3 ks smrekovca opadavého a 2 ks agátu  – rastúcich na pozemku registra „C“

parc. č. 295/5  v katastrálnom území Borová z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.

Výst. DLH-2-2019

Print Friendly, PDF & Email