STAROSTA OBCE

starosta_branisaRUDOLF BRANIŠA

Mobil: +421 911 771466
E-mail: starostadlha@mail.t-com.sk


Prosím vložte vaše kontaktné detaily a krátku správu nižšie a ja sa vám pokúsim odpovedať čo najskôr.

PREDCHÁDZAJÚCI STAROSTOVIA

 • 2010-2014 – Rudolf Braniša
 • 2006-2010 – Rudolf Braniša
 • 2002-2006 – Ján Tollarovič
 • 1998-2002 – Jana Drozdová
 • 1994-1998 – Alžbeta Vandáková
 • 1990-1994 – Alžbeta Vandáková[/tab]

Vážené novozvolené obecné zastupiteľstvo, vážení občania, milí priatelia, ešte  raz  Vás znovu všetkých  srdečne pozdravujem na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva našej obce Dlhá.
Obyvatelia tejto obce rozhodli, kto má hájiť ich záujmy.
Vážení poslanci,
Naši občania Vám vo voľbách prejavili dôveru, ja Vám srdečne blahoželám a prajem veľa zdravia, šťastia a tvorivých nápadov vo Vašich nových funkciách poslancov Obecného zastupiteľstva. Verím, že úlohy vyplývajúce z Vašej funkcie prijmete zodpovedne , uvedomujúc si vážnosť sľubu, v ktorom sa zaväzujete, že budete  riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy obce  a jej obyvateľov .
Vážení spoluobčania.
V úvode dnešného zasadnutia som v krátkosti zhodnotil uplynulé obdobie. Teraz  sa Vám  prihováram ako starosta, zvolený  na ďalšie  volebné obdobie aj s novým zastupiteľstvom. Svoju funkciu prijímam s veľkou  zodpovednosťou za ďalší vývoj v našej obci. Začíname nové volebné, nemôžeme však hovoriť o takom začiatku, že spravíme za všetkým čiaru a začíname odznovu. Veľa vecí nutne nadväzuje na začaté projekty alebo nedokončené investície. Čaká nás náročné obdobie , nakoľko v malej obci , z vlastných finančných zdrojov je veľmi ťažko niečo náročnejšie – projekty väčšieho charakteru realizovať. Máme problém financovať spoluúčasť, ktorá je stanovená pri realizácii.
Máme spracované projekty na zateplenie Materskej škôlky , je tam nutná oprava kúrenia – výmena radiátorov, niektoré  už držia len silou vôle, ďalej projekt na nadstavbu  kabín, kde sa uvažuje s priestorom pre mladých, na cvičenie , posilovňa a iné záujmové aktivity.
Máme tiež rozpracovaný projekt na ČOV v našej obci, kde už bola časť realizovaná

Budeme aj naďalej sledovať nové výzvy vlády SR a podávať žiadosti .  Sme  obec , ktorá intenzívne hľadá možnosti  na získanie  finančných prostriedkov z akýchkoľvek  fondov či štátnych dotácií . Určite aj naďalej budeme naše úsilie venovať rozvoju našej obce Dlhá, vo všetkých oblastiach.
Okrem spracovaných projektov stoja pred nami úlohy čo by si žiadali  riešenie :

 • zateplenie  kultúrneho domu, výmena okien a dverí
 • výmena stolov, ktoré sú už po dlhoročnom užívaní zničené
 • oprava domu smútku, strecha , fasáda, výmena oplechovania rín (zvodov)
 • oprava miestnych komunikácií
 • nové chodníky s priekopami
 • autobusová zástavka a orez stromov okolo nej
 • orez stromov na cintoríne
 • spevnenie  prístupovej cesty k zbernému dvoru
 • otázka výstavby rodinných domov
 • hľadať  spolu s farským úradom možnosť realizovania najnutnejších oprav na našich kostolov, ktoré nám tu naši predkovia postavali a udržovali. Hlavne strešná krytina na kostole sv. Antona Paduanskeho a oporné múry na farskom kostole sv. Margity Antiochijskej.

Vzhľadom na to, že do funkcie starostu obce nastupujem tretie volebné obdobie, viem aké úskalia a problémy ma čakajú, že plnenie úloh bez vzájomnej  a úzkej spolupráce poslancov OZ, pracovníkov obce a vzdania sa svojho voľného času i na úkor rodiny nie je možné.
Situáciu zhoršuje čoraz viac prenesených kompetencií zo štátnej správy, čo neúmerne obec zaťažuje.
Chceme počúvať Vaše námety, návrhy, rady, tak aj Vaše problémy, čo Vás trápi a hľadať spoločne v danej problematike – danej  situácie možné riešenie, v rámci našich možností . Dalo by sa tu veľa sľubovať a rozprávať o tom čo ešte treba  riešiť , budovať , opravovať, je to veľmi široký okruh problematiky , investícií a ich riešenie  nie je závislé len od starostu a zastupiteľstva . Je to v prvom rade  otázka  zabezpečenia finančných prostriedkov.
Všetko sa však hodnotí  nie podľa rečí ale podľa skutkov, ktoré boli vykonané.

Vážení spoluobčania, v krátkosti som Vám  chcel predstaviť návrhy hlavných zámerov, cestu na nastavajúce funkčné obdobie, ale rozhodnutie bude na poslancoch OZ, vybrať priority, spracovať projekty a všetky potrebné náležitosti.
Ale viem, že nás určite čaká veľké množstvo nových problémov, o ktorých dnes nevieme, ale život ich prinesie a tie budeme musieť spoločne riešiť, zaujať stanovisko a prijímať opatrenia .
K plnosti ľudského života však patria nielen hodnoty materiálne, ale aj nie menej dôležité hodnoty duchovné. Veď teplé ľudské slovo úprimná spoluúčasť v radostných i smutných chvíľach života človeka, sú vzácne momenty, ktoré formujú pozitívne vzťahy medzi ľuďmi , ich vzťah k obci, v ktorej žijú.
Verím, že vzájomná spolupráca sa bude rozvíjať i naďalej a hoci naše zámery sú náročné  a veľmi problémové , som však presvedčený , že je to správna cesta a stojí za to urobiť  všetko pre ich realizáciu a naplnenie .
Určite k tomu  budem aj ja  potrebovať  Božiu pomoc , aby som bol zdravý a mal silu na uskutočnenie  a realizáciu uvedených zámerov a vykročil tou správnou cestou , ktorá prinesie ovocie .
Mojím cieľom je stále zlepšovanie podmienok života všetkých obyvateľov v našej obci, aby bola  Dlhá pre nás všetkých šťastným domovom .
Pokračujme  spolu v úspešnej tvorbe –  lepšej a krajšej našej rodnej obce  DLHÁ
pre nás  všetkých !


Starosta (starostka) je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu (starostky) je verejnou funkciou. Volia ho (ju) obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu (starostky) sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu(starostky). Starosta (starostka) obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta (starostka) je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

Print Friendly, PDF & Email