KAM S ODPADOM

ZBERNÝ DVOR DLHÁ

Zberný dvor Dlhá je určený na bezplatné uloženie nižšie vymenovaných druhov odpadov z domácností pre fyzické osoby – občanov s trvalým pobytom v Dlhej .  Občan môže doviesť na zberný dvor odpad nasledovných druhov a množstiev:

 • Akumulátory a batérie
 • Bielu techniku : práčky, chladničky, počítače, televízory, rádiá, mixéry , mrazničky – atď.
 • Papier
 • Použité kuchynské oleje ( prázdne nádoby sú k dispozícii na obecnom úrade )

Na zberný dvor je zakázané prijímať odpady:

 • odpady zo škváry,
 • odpady z azbestocementu,
 • nebezpečné odpady – ( obaly z farieb a náterových hmôt, zbytky náterových hmôt v obaloch, oleje z motorových vozidiel, žiarivky, neónové trubice),
 • odpady väčšieho množstva, resp. objemu.

Občan pri vykladaní odpadu do kontajnerov, dbá na pokyny obsluhy zberného dvora.  Odovzdanie odpadov na zbernom dvore je pre občana obce Dlhá podľa sadzobníka ( do schválenia VZN a sadzobníka bezplatné).

ZBERNÝ DVOR JE OTVORENÝ POČAS ÚRADNÝCH HODÍN  OBECNÉHO ÚRADU

SEPAROVANIE ODPADU V OBCI

Rozmiestnenie nádob na separovaný odpad je nasledovný :

Nádoby na SKLO

 • 2 ks pred miestnymi Potravinami MIX
 • 1ks zelená pred bytovkou č. 111 o objeme 1.100 l
 • 2 ks pri pivnici VINOX –Šaštinský

Nádoba na PAPIER

 • 1 ks modrá 1100 l pred Materskou školou
 • 1 ks modrá 1100l v priestore stojiska smetných nádob pri Kultúrnom dome

Nádoby na TRIEDENÝ ZBER – plasty, plechovky od nápojov a Tetrapak obaly

 • 5 ks žlté 240 l nádoby pred Kultúrnym domom

Kontajner na TEXTÍLIE

 • 1 ks pred Potravinami MIX

Nádoby na použitý rastlinný OLEJ

 • sú na Obecnom úrade – 10 litrové na to určené

Do všetkých uvedených nádob je možné dávať len určený odpad z domácností .  Ďalšie zmeny budú oznámené po právnej úprave „Odpadového hospodárstva“

Print Friendly, PDF & Email