ŠKOLSTVO

foto59Materská škola

MŠ je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ je umiestnená v účelovej budove, prevádzka v pracovných dňoch od 6:45 hod. do16:oo hod.

Kontaktný telefón: +421 33 5580445

Denný režim v MŠ


06:45

 • hry a činnosť podľa výberu detí, ranné aktivity
 • ranné cvičenie
 • hygiena , desiata
 • zamestnanie, dopoludňajšie aktivity

10:00

 • pobyt vonku , vychádzky a hry na školskom dvore
 • prezliekanie, hygiena
 • zamestnanie, dopoludňajšia hygiena

11:45

 • obed, hygiena
 • príprava na odpočinok
 • zamestnanie, dopoludňajšie aktivity

12:15

 • odpočinok
 • telovýchovná chvíľka
 • obliekanie, hygiena

14:45

 • olovrant
 • záujmová činnosť, popoludňajšie aktivity


Pri organizovaní činnosti uplatňujeme uvoľnený denný režim s pevným časom podávania stravy v pravidelných intervaloch. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov a nenaplnenia detí požadovaného počtu detí na dva mesiace. V tomto období sa vykonáva upratovanie, potrebné opravy a dezinfekcia priestorov.


Základná škola

Základná škola sa v obci Dlhá nenachádza. Školopovinné deti dochádzajú do obce Suchá nad Parnou.

Adresa školy: Suchá nad Parnou 55, 919 01
Kontakty
Riaditeľňa:
+421 33 5580155
Zborovňa:
+421 33 5352862
Ekonómka, školská jedáleň:
+421 33 5580358
Fax:
+421 33 5352861
Email:
skola@zssucha.edu.sk
URL: http://zssucha.edupage.org

Print Friendly, PDF & Email