DOKUMENTY

Pre vyhľadanie dokumentu zadajte požadovaný textový reťazec do vyhľadávacieho okienka.

   Počet súborov na stránke 56, s celkovou veľkosťou 23,3 MB počet stiahnutých súborov zo stránky 8 271


OBECNÉ (2)

   Štatút obce Dlhá (veľkosť: 88,3 kB | pridané: 31.05.2010)
   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dlhá (veľkosť: 1,2 MB | pridané: 31.05.2010)

FINANČNÉ (3)

   Záverečný účet obce Dlhá za rok 2012 (veľkosť: 171,0 kB | pridané: 09.07.2013)
   Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami v obci Dlhá (veľkosť: 180,0 kB | pridané: 20.12.2012)
   Koncept projektovej stratégie obce Dlhá na roky 2008-2013 (veľkosť: 42,5 kB | pridané: 31.05.2010)

ÚZEMNÉ PLÁNY (11)

   Oznámenie o strategickom dokumente -zmeny a doplnky k územnoplánovacej dokumentácii podľa prílohy č.1, odseku II., bod 2.3 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. (veľkosť: 71,0 kB | pridané: 20.11.2015)
   Zmena 3/2013 Lokalita R1 - Pri Matildinom dvore - textová časť (veľkosť: 315,7 kB | pridané: 09.05.2013)
   Zmena 3/2013 Lokalita R1 - Pri Matildinom dvore - tabuľková časť (veľkosť: 87,7 kB | pridané: 09.05.2013)
   Zmena 3/2013 Lokalita R1 - Pri Matildinom dvore - záväzná časť (veľkosť: 423,8 kB | pridané: 09.05.2013)
   Zmeny a doplnky k ÚP obce Dlhá 03/2013-GRAFICKÁ ČASŤ-Širšie vzťahy (veľkosť: 291,8 kB | pridané: 09.05.2013)
   Zmeny a doplnky k ÚP obce Dlhá 03/2013-GRAFICKÁ ČASŤ-Záujmové územie - kataster (veľkosť: 992,3 kB | pridané: 09.05.2013)
   Zmeny a doplnky k ÚP obce Dlhá 03/2013-GRAFICKÁ ČASŤ-Komplexný návrh (veľkosť: 319,9 kB | pridané: 09.05.2013)
   Zmeny a doplnky k ÚP obce Dlhá 03/2013-GRAFICKÁ ČASŤ-Doprava, energetika, vodné hospodárstvo (veľkosť: 149,5 kB | pridané: 09.05.2013)
   Zmeny a doplnky k ÚP obce Dlhá 03/2013-GRAFICKÁ ČASŤ-Vyhodnotenie záberu PF (veľkosť: 147,5 kB | pridané: 09.05.2013)
   Zmeny a doplnky k ÚP obce Dlhá 03/2013-GRAFICKÁ ČASŤ-Ochrana prírody (veľkosť: 338,7 kB | pridané: 09.05.2013)
   Zmeny a doplnky k ÚP obce Dlhá 03/2013-GRAFICKÁ ČASŤ-Schéma záväzných častí a VPS (veľkosť: 186,7 kB | pridané: 09.05.2013)

ZÁPISNICE (6)

   Zápisnica OZ č.04/2019 (veľkosť: 305,0 kB | pridané: 06.05.2019)
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.04.2019
   Zápisnica OZ č.03/2019 (veľkosť: 316,0 kB | pridané: 12.04.2019)
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 03.04.2019
   Zápisnica OZ č.02/2019 (veľkosť: 316,1 kB | pridané: 26.03.2019)
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 06.03.2019
   Zápisnica OZ č.01/2019 (veľkosť: 504,9 kB | pridané: 26.03.2019)
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.01.2019
   Zápisnica OZ č.06/2018 (veľkosť: 328,7 kB | pridané: 26.03.2019)
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.12.2018
   Zápisnica OZ č.05/2018 (veľkosť: 4,1 MB | pridané: 26.03.2019)
Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2018

VZN (6)

   Príloha č_2_DOTAZNIK (veľkosť: 557,2 kB | pridané: 06.05.2019)
Príloha č. 2 k VZN 28/2019
   VZN 28_2019_pridelovanie najomnych bytov_OD_01062019 (veľkosť: 598,8 kB | pridané: 06.05.2019)
   Príloha č_1_ZIADOST_PRIDELENIE BYTU (veľkosť: 560,6 kB | pridané: 06.05.2019)
Príloha č. 1 k VZN 28/2019
   Príloha č_3_ZOZNAM ZDRAV POSTIHNUTI (veľkosť: 534,0 kB | pridané: 06.05.2019)
Príloha č. 3 k VZN 28/2019
   Príloha č_4_ZIADOST_OPAKOVANY NAJOM (veľkosť: 557,8 kB | pridané: 06.05.2019)
Príloha č. 4 k VZN 28/2019
   VZN č.24/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dlhá (veľkosť: 32,8 kB | pridané: 22.12.2015)

STAVEBNÉ (20)

   Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (veľkosť: 59,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. (veľkosť: 20,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. (veľkosť: 38,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 21,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (veľkosť: 22,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (veľkosť: 20,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním) (veľkosť: 72,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu (veľkosť: 10,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia (veľkosť: 17,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby (veľkosť: 44,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia (veľkosť: 31,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu (veľkosť: 16,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (veľkosť: 51,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Vyhlásenie stavebného dozoru (veľkosť: 30,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Oznámenie o výrube (veľkosť: 34,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 45,5 kB | pridané: 03.06.2015)
   Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. /stavebný zákon/ a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona (veľkosť: 47,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (veľkosť: 67,0 kB | pridané: 03.06.2015)
   Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (veľkosť: 41,0 kB | pridané: 03.06.2015)

OBSTARÁVANIE (5)

   Dom smútku - Dlhá - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (veľkosť: 490,5 kB | pridané: 10.11.2017)
   Dom smútku - Dlhá - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (prílohy) (veľkosť: 5,0 MB | pridané: 10.11.2017)
   Obnova verejného osvetlenia formou prenesenej správy v Obci Dlhá - informácia podľa §41-KRITÉRIA (veľkosť: 47,8 kB | pridané: 12.08.2013)
   Obnova verejného osvetlenia formou prenesenej správy v Obci Dlhá - informácia podľa §41-OSTATNÉ (veľkosť: 47,7 kB | pridané: 26.07.2013)
   Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Dlhá - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (veľkosť: 109,1 kB | pridané: 20.09.2010)

CIVILNÁ OCHRANA (2)

   Informácie pre verejnosť (veľkosť: 279,1 kB | pridané: 19.04.2012)
   Informácie pre verejnosť - SKLADAČKA (veľkosť: 3,2 MB | pridané: 11.04.2012)

OSTATNÉ (1)

   Výsledky komunálnych volieb v obci Dlhá 2010 (veľkosť: 23,0 kB | pridané: 25.01.2011)


Poznámka: Súbory si prevezmite kliknutím na názov súboru vedľa ikony typu súboru.
Print Friendly, PDF & Email