Zverejnenie návrhu VZN č. 28/2019 na pripomienkovanie.

Vážení občania, Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá Vám dáva do pozornosti návrh VZN č. 28/2019 VZN č. 28/2019 O podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania na území obce Dlhá Svoje pripomienky k uvedenému VZN môžete podať do podateľne OÚ Dlhá do 26.4.2019 vrátane. NAVRH_VZN 28_2019_pridelovanie najomnych bytov_NAVRH Príloha č_1_ZIADOST_PRIDELENIE BYTU Príloha č_2_DOTAZNIK Príloha č_3_ZOZNAM ZDRAV POSTIHNUTI Príloha č_4_ZIADOST_OPAKOVANY NAJOM  

Doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu:  podatelna@dlha.sk Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko, rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ nemá pridelené rodné číslo,  štátna príslušnosť, názov obce, ulice, súpisné a orientačné číslo domu trvalého pobytu.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.1.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-2/2019 o vydanie súhlasu na výrub – 3 ks duglasky, 3 ks smrekovca opadavého a 2 ks agátu  – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 295/5  v katastrálnom území Borová z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.   Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa Continue reading →