Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. DLH-48/2018 o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks striebornej jedle – rastúcej na pozemku registra „C“ par. č. 195 v k.ú. Dlhá z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona Continue reading →