Pozvánka na Trojkráľovú kapustnicu.

Milí spoluobčania, Obecné zastupiteľstvo a zvlášť komisia kultúry, športu a sociálnych vecí v spolupráci s jednotou dôchodcov v Dlhej Vás srdečne pozývajú na  Trojkráľovú kapustnicu  do kultúrneho domu v Dlhej v sobotu, 5.1.2019 v poobedňajších hodinách od zhruba 15-tej hodiny priebežne až do večera. Príďte si podebatovať s kamarátmi, popýtať sa na veci ktoré vás zaujímajú a prípadne sa aj zoznámiť. Pre deti bude pripravený improvizovaný detský kútik a projektor s rozprávkami. Pre nás ostatných bude pripravená dúfam výborná kapustnica, niečo sladké pod zub a aj na zapitie. Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Pozvánka na Silvestrovský pochod.

Milí spoluobčania, Obecné zastupiteľstvo a zvlášť komisia kultúry, športu a sociálnych vecí Vás srdečne pozýva na tradičný silvestrovský pochod na kopec Slepý vrch nad Dolnými Orešanmi. Zo Slepého vrchu je krásny výhľad na celú Trnavskú tabuľu a ak to poveternostné podmienky umožnia, je možné dovidieť až na Tríbeč, Veľký Inovec,  Vtáčnik, alebo dokonca Sitno. Silvestrovský pochod na Slepý vrch sa uskutoční v prípade priaznivého počasia Zraz bude pred Obecným úradom o 9.00 ráno, pochod je vhodný pre stredne zdatných turistov, má celkovú dĺžku 16 kilometrov s poldennou časovou náročnosťou. Na cestu ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa, konanie č. DLH-48/2018 o vydanie súhlasu na výrub dreviny – 1 ks striebornej jedle – rastúcej na pozemku registra „C“ par. č. 195 v k.ú. Dlhá z dôvodu poškodzovania stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona ... viac