Monthly Archives: február 2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.1.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-2/2019 o vydanie súhlasu na výrub – 3 ks duglasky, 3 ks smrekovca opadavého a 2 ks agátu  – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 295/5  v katastrálnom území Borová z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.   Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa Continue reading →