Monthly Archives: máj 2018

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Dlhá zverejňuje zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Pozemok je vo vlastníctve Obce Dlhá, k.u. Dlhá, parc. č. 431/6 o výmere 194 m2, druh: zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 500. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa už 50 rokov nachádza v rámci oploteného dvora záujemcu, v ktorom stojí rodinný dom v jeho vlastníctve. Vzhľadom k nevyužiteľnosti Continue reading →