Monthly Archives: február 2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-4/2018 o vydanie súhlasu na výrub – 3 ks orecha, 1 ks borovice, 1 ks brezy, 1 ks javora a 1 ks čerešne – rastúcich na pozemkoch registra „C“ parc.č. 295/1, 295/9, 295/10 v katastrálnom území Borová vo vlastníctve Obce Borová z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné alebo elektronické Continue reading →